Citron & Fläder

  • 195 kr

Citron & Fläder doftljus kombinerar den friska, uppfriskande doften av citron med den mjuka känslan av fläderblomma. Det ger glädje i hjärtat!

I lager
Lagersaldo: 25
Artikelnummer: 8011
Dela

Vårt doftljus av sojavax har en sprakande träveke med fräsch som sprider sig i rummet. Citron & Fläder doftljus kombinerar den friska, uppfriskande doften av citron med den mjuka känslan av fläderblommaDet ger glädje i hjärtat! Doftljuset brinner med en långvarig sprakande låga och brinner i ca 25 timmar. Vid eldning har ljusen mild spridning av doften i rummet. Det här ljuset ger dig en trygg, bekväm stämning utan att behöva oroa dig för förmycket doft. 

Detta underbara ljus består av doftsatt sojavax. Veken är tillverkad av trä för att ge en knastrande effekt. I botten av ljuset finns ett metallclips som håller veken på plats. Låt inte lågan träffa metallclipset utan släck ljuset innan. 


GÖR SÅ HÄR: 

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas), 
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl. 
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten annars finns risk för poolbilning och veken kvävs.

Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud


Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: HM00-J0EP-N00J-82RS

VARNING!

Innehåller: Limonen, 1-(1,2,3,4, 5,6,7,8-OCTAHYD RO-2,3,8, 8-TETRAME THYL-2-NAPHTHYL )-ETHANON E, β-Pinen, Myrcen, linalool, 3,7-dimethyl-3-octanol, cis-3-hexenyl methyl carbonate, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, cis-3-hexenyl methyl carbonate, alpha Hexylcinnamaldehyde, citral, (1-ethoxyethoxy)cyclododecane, (-)-pin-2(3)-ene Geranylacetat, (E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one

H-fraser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P-fraser: P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationella bestämmelser.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå