Kokos & Ananas Doftljus

Kokos & Ananas är ett exotiskt doftljus som ger känslan av utomlandssemester med paraplydrinkar.

 

Recensioner

Vårt doftljus Kokos & Ananas av sojavax har en sprakande träveke med blommig doft som sprider sig i rummet. Kokos & Ananas är ett exotiskt doftljus som ger känslan av utomlandssemester med paraplydrinkar. Den magiska känslan av kokos tillsammans med den fruktigt söta ananasen går inte att ta miste på. Det är bara exotisk värme över detta doftljus. Känslan av långa varma sandstränder där sanden smeketer fötterna, synen av palmer och en pinã colada i handen kan få vem som helt på bättre humör. Prova detta doftljus och dröm er bort till soliga semestrar.

Doftljuset brinner med en långvarig sprakande låga och brinner i ca 25 timmar. Vid eldning har ljusen mild spridning av doften i rummet. Det här ljuset ger dig en trygg, bekväm stämning utan att behöva oroa dig för förmycket doft.

Detta underbara ljus består av doftsatt sojavax. Veken är tillverkad av trä för att ge en knastrande effekt. I botten av ljuset finns ett metallclips som håller veken på plats. Låt inte lågan träffa metallclipset utan släck ljuset innan.

GÖR SÅ HÄR:

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas)
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl.
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten. Veken kvävas på grund av poolbildning och för mycket vax.


Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud


Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: KH00-10R9-C001-MR5Q

VARNING!

Innehåller: (R)-p-menta-1,8-dien, 2-methyl-3- (p-isopropylphenyl) propionaldehyde, Alpha Amyl Cinnamic Aldehyde linalool, Geranylacetat piperonal, 7-hidroksicitronelal alpha-Pinene, citral nerol, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Myrcen, 1,3-Benzodioxol-5-propanal, a-methyll-carvone, 2-Propen-1-yl cyclohexanepropionate

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 

P273 Undvik utsläpp till miljön. 

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationella bestämmelser

Säkerhetsdatablad finns att tillgå


Recensioner

Recensera produkt