Amber & Cederwood Doftljus

  • 195 kr

Den varma och sensuella doften av bärnsten kombinerat med cederträets jordiga och lugnande toner bidrar till en avslappnande miljö.

I lager
Lagersaldo: 7
Artikelnummer: 8008
Dela

Vårt doftljus Amber & Cederwood av sojavax har en sprakande träveke med fräsch doft som sprider sig i rummet. Den varma och sensuella doften av bärnsten kombinerat med cederträets jordiga och lugnande toner bidrar till en avslappnande miljö. Amber & Cederwood bidrar till en lugn och harmonisk känsla. Njut av en avstressad stund med just din favoritavkompling.

Doftljuset brinner med en långvarig sprakande låga och brinner i ca 25 timmar. Vid eldning har ljusen mild spridning av doften i rummet. Det här ljuset ger dig en trygg, bekväm stämning utan att behöva oroa dig för förmycket doft.

Detta underbara ljus består av doftsatt sojavax. Veken är tillverkad av trä för att ge en knastrande effekt. I botten av ljuset finns ett metallclips som håller veken på plats. Låt inte lågan träffa metallclipset utan släck ljuset innan.

GÖR SÅ HÄR:

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas)
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl.
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten. Veken kan annars kvävas på grund av poolbildning och för mycket vax.

Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud


Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: HP00-2042-Y001-XEAU

VARNING!

Innehåller: Linalylacetat, (R)-p-menta-1,8-dien, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-o,l 1-(1,2,3,4, 5,6,7,8-OCTAHYD RO-2,3,8, 8-TETRAME THYL-2-NAPHTHYL )-ETHANON E, (-)-Pin-2(10)-ene, p-mentha-1,3-diene, Myrcen, 1,8-Cineol, (E)-anethole, 3,7-Dimethyl-1,3,6- octatriene, P-menta-1-4,(8)-dien, Citronellol, Geranylacetat, 1-Isopropyl-4-methylbenzene, (-)-pin-2(3)-ene, 2-methyl-3- (p-isopropylphenyl) propionaldehyde, alphaHexylcinnamaldehyde, (E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, Kumarin, Piperonal, citral, Allyl cyclohexyl propionate, 4-allylanisole

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationella bestämmelser.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå